La vie dans le futur

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אוכלוסייה      אנשים      במצב      בעולם      גמלאות      הפכו      ואפילו      חדשות      חיסונים      לצפות      מחלות      ענק      תוחלת   
החיים בעתיד
איך ייראו החיים בעתיד?
מדע העתידנות הוא מדע המנסה את העתיד לפי ההווה. מדעני העתידנות סבורים, שבעתיד תוחלת החיים תהיה ארוכה מאוד: ייתכן בהחלט, שאנשים יחיו עד גיל 110 יותר. גיל היציאה ל (לפנסיה) יהיה בוודאי לאחר גיל 65. זה הנושאים העיקריים, שיעסיקו את האנשים יהיו איכות החיים ופיתוח "תרבות הפנאי". גם במדע הרפואה יהיו שינויים והתפתחויות: יימצאו תרופות ל רבות, ויינתנו יעילים נגד מחלות שעדיין אין להן תרופה.
מצד שני, העלייה ב החיים הארוכה תגרום לבעיות . בגלל הגידול העצום ב (מספר האנשים בעולם) הערים יגדלו בצורה משמעותית, ויהפכו ליישובי . העולם עלול להיות צפוף ומזוהם והרעב יגבר.
החיים והטכנולוגיה העתידי י את חיי היומיום של ה לקלים ונוחים יותר. אך האם הם יהיו מאושרים יותר?