Calendrier

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אזרחית      אנשים      באמצעות      במשך      דרך      החלטה      חדש      חודש      חכמים      טבלה      לוח שנה      לקבוע      מבוסס      מתמטיים      נוספת      עברי      עונה      קודם-כל   
לוח השנה העברי
לוח שנה הוא המחלקת את ימי השנה לחודשים ולשבועות. קיימים שני סוגים עיקריים של : הלוח האחד מבוסס על השמש, כמו "לוח השנה האזרחי" (הלוח הנוצרי), והשני - על הירח, כמו הלוח העברי והלוח המוסלמי.
לקובעי הלוח העברי בעבר היו מספר בעיות: , החודש העברי קצר מהחודש האזרחי. הוא בן 29 וחצי ימים בערך. לכן היה צורך להחליט, אלו חודשים יהיו בני 29 יום, ואלו חודשים בני 30 יום. כתוצאה מכך, השנה העברית קצרה ב-11 ימים מהשנה ה. קובעי הלוח חיפשו להוסיף 11 ימים לשנה, כדי שכל חג יחול באותה בכל שנה. הפתרון שנמצא הוא הוספת אחד ללוח (חודש אדר), פעם בשנתיים או פעם בשלוש שנים. שנה כזאת, בת 13 חודשים, נקראת שנה מעוברת. בעיה שהייתה בעבר היא ה, מתי מתחיל חודש לפי הירח. לשם כך היו , שהסתכלו בשמים. כאשר הם ראו את "מולד הירח" (הופעה "לידה"), הם באו למועצת (קבוצת) חכמים, שישבה בירושלים, וסיפרו על-כך. אז היו ה מודיעים על ראש חודש בכל הארץ אש, שהדליקו על ההרים. השנים למדו את הלוח באמצעות חישובים ואסטרונומיים.